riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

G20 LİDERLERİNİN MALİ PİYASALAR VE DÜNYA EKONOMİSİ KONUSUNDA 15 KASIM 2008 ZİRVE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Mali Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Konusunda Zirve Toplantısı

1. Biz, Grup Yirmi Liderleri, dünya ekonomisi ve finansal piyasalar için ciddi sorunların gündemde olduğu dönemde 15 Kasım 2008 tarihinde Washington’da bir başlangıç toplantısı düzenledik. Biz işbirliğini geliştirmek ve küresel büyümeyi geri

getirmek ve Dünya mali sisteminde gerekli reformları gerçekleştirmek için işbirliğimizi ve birlikte çalışmamızı güçlendirmek üzere kararlıyız.

2. Geçmiş aylarda ülkelerimiz, küresel ekonomiye destek vermek ve mali piyasaları dengeye getirmek için acil ve olağanüstü önlemler aldılar. Bu çabalar devam etmelidir. Aynı zamanda, bunun gibi küresel bir krizin, bir daha olmamasını sağlamak için gerekli olan reformlar konusunda bir temel oluşturmalıyız. Çalışmalarımız, ekonomik büyüme, istihdam ve yoksulluğu gidermek için piyasa ilkeleri, açık ticaret ve yatırım rejimleri ve etkin bir şekilde düzenlemeye tabi finansal piyasaların temel olduğu konusundaki paylaştığımız inaç ile yönlendirilecektir.

Yaşanan krizin Kök Nedenleri 3. Geçtiğimiz on yılda gözlenen güçlü küresel büyüme, büyüyen sermaye akışları ve uzun süreli istikrar, piyasa katılımcılarının riskleri yeterli bir düzeyde değerlendirmemelerine ve gerekli önlemleri almakta yetersiz kalmalarına neden oldu. Aynı zamanda, zayıf underwriting standartları, sağduyusuz risk yönetimi uygulamaları, giderek daha karmaşıklaşan opak finansal ürünler ve bunun sonucu olan aşırı kaldıraç kullanımı sistemdeki kırılganlıkları açıkları oluşturmak için bir araya geldiler. bazı gelişmiş ülkelerde Politika yapıcılar, düzenleyiciler ve denetçiler, finansal piyasalarda oluşan riskleri uygun bir şekilde değerlendiremediler, finansal yenilikleri izleyemediler ya da iç düzenleyici faaliyetlerdeki değişimleri gerektiği gibi hesaplayamadılar.

4. Mevcut duruma etki eden önemli faktörler, diğerlerinin yanında, tutarsız ve yetersiz bir şekilde koordine edilen makroekonomik politikalar, sürdürülemez küresel makroekonomik sonuçlara yol açan yetersiz yapısal reformlardır. Bu gelişmeler, birlikte çalışarak, aşırılıklara neden oldu ve giderek ciddi pazar kesintileri ile sonuçlandı.

Alınan ve daha alınacak olan önlemler

5. Biz ekonomilerini canlandırmak, likidite sağlamak, finansal kurumların sermayelerini güçlendirmek,tasarrufu ve mevduatı korumak, düzenleyici krallardaki eksiklikleri belirlemek, kredi piyasalarını harekete geçirmek ve uluslararası finansal kuruluşların (IFIs) küresel ekonomiye kritik destekleri verebilmelerini sağlamak için güçlü ve anlamlı önlemleri gerçekleştirdik.

6. Fakat finansal piyasaları tekrar kararlı duruma getirmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için bundan fazlası yapılmalıdır. Ekonomik hız büyük ekonomilerde önemli ölçüde yavaşlıyor ve küresel görünüm zayıflıyor. Bu on yılda dünya ekonomisinin sürdürülmesine destek sağlayan gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bir çoğu, hala iyi bir büyüme gösterdikleri halde dünya çapındaki yavaşlamadan artan bir düzeyde etkileniyorlar.

7. Dünya çapında kötüleşen bu ekonomik koşulların arka planında, büyümeyi tekrar sağlamak, tabi olumsuz yan etkilerden sakınmak ve gelişen piyasa ekonomilerini ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için makroekonomik yakın işbirliğine dayalı daha geniş bir politik müdahaleler gerektiği konusunda anlaştık. Bu hedeflere ulaşmak için, uzun vadeli sorunlara da yönelik, acil adımlar olarak:

 • Finansal sistemi kararlı hale getirmek için güçlü bir çaba gösterecek ve gerekli başka adımları da atacağız.
 • Para politikası desteğinin önemini iç koşullara uygun olarak değerlendireceğiz.
 • İç talebi hızla canlandırmak için mali önlemler alırken, finansal sürdürülebilirliği destekleyen bir politika çerçevesini de muhafaza edeceğiz.
 • Yükselen gelişmekte olan ekonomilerin mevcut zor mali koşullarda finansal olanaklara ulaşmaları için yardım edeceğiz. Bunu likidite kolaylıkları ve program desteği ile gerçekleştireceğiz. Kriz karşısında Uluslararası Para Fonu (IMF ) in yüklendiği önemli rolü vurguluyoruz. stres ve aletleri ve esnekliği sağlamak için tesislerin devam etmekte olan inceleme çağrısı.
 • Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankalarını (MDBs) kalkınma gündemlerini gerçekleştirebilmek için tam kapasitelerini kullanmaları konusunda teşvik edeceğiz, ayrıca Dünya Bankası’nın altyapı ve ticaret finansmanı alanlarında uyguladığı yeni enstrümanları da memnunlukla karşılıyoruz.
 • IMF, Dünya Bankası ve diğer MDB lerin krizin üstesinden gelmedeki rolleri oynamaya devam etmeleri için yeterli kaynaklara sahip olmalarını garanti edeceğiz.

Finansal Piyasaların Reformu için Ortak İlkeler 8. Yukarıda alınan önlemlere ek olarak, gelecek krizleri önlemek için, finansal piyasaları ve düzenleyici rejimleri güçlendirecek reformları uygulayacağız. Düzenlemeler (regulations) piyasa istikrarsızlıkla karşı birinci savunma hat teşkil edebilmek için ulusal düzenleyicilerin ilk ve en önemli sorumluluğudur. Ancak, mali piyasalarımız kapsam olarak küresel yapıdadır, bu nedenle, düzenleyiciler arasında uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılması ve gerektiğinde uluslararası standartların güçlendirilmesi, ve bütün bunların tutarlı bir şekilde uygulanması, uluslararası finansal istikrarı etkileyen sınır-ötesi, bölgesel ve küresel gelişmelerdeki karşıtlıklara karşı önlem olarak gereklidir.

Düzenleyiciler kendi eylemlerinin piyasa disiplinine destek olmasını, piyasada düzenleyici arbitraj da dahil olmak diğer ülkeler üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesini ve rekabet, dinamizm ve yaratıcılığın desteklenmesini sağlamak durumundadırlar. Finans kurumlar aynı zamanda kargaşa konusundaki sorumluluklarını üstlenmelidir, ve bunu aşmak için kendi paylarına düşeni yapmanın yanında, kayıpları kabul etmek, disclosere geliştirme ve yönetişim ve risk yönetimi pratiklerinin güçlendirilmesi de uygulanmalıdır.

9. Reform için aşağıdaki genel ilkelerle tutarlı politikaların uygulanmasına sahip çıkacağız.

• Şeffaflık ve Hesap verilebilirliğin Güçlendirilmesi: Finansal piyasaların şeffaflığını güçlendireceğiz. Bunun yanında karmaşık finansal ürünler hakkında gerekli bilgilenmenin artırılmasını ve firma mali koşullarının eksiksiz ve doğru açıklanmasını sağlayacağız. Teşvikler aşırı risk almaktan kaçınmak ile uyumlu olmalıdır.

Tutarlı Düzenlemeleri Güçlendirme: Biz düzenleyici rejimlerimizi, basiretli gözetimi ve taahhüt ve risk yönetimini, güçlendirecek ve tüm finansal piyasaların, ürünlerin ve katılımcıların kendi koşullarına uygun bir düzenlemeye tabi olduğunu veya gözetim kendi koşullar uygun e tabi olduğunu garanti edeceğiz.

Kredi derecelendirme kuruluşları üzerinde, üzerinde anlaşılmış ve güçlendirilmiş uluslararası kurallar ile uyum halinde güçlü bir gözetim gerçekleştireceğiz. Ayrıca düzenleyici rejimlerin ekonomik devreler üzerinde daha etkili olmasını sağlayacak, fakat bu düzenlemelerin yenilikçilik ile ters düşmemesine, finansal ürün ve hizmetlerin ticaretinin genişlemesine dikkat edeceğiz. Ulusal düzenleyici sistemlerin şeffaf olarak değerlendirmesi için çaba harcayacağız.

• Finansal Piyasalarda Tutarlılığı Destekleme: Dünya mali piyasalarının bütünlüğünü korumak için yatırımcı ve tüketicinin korunmasını destekleyeceğiz, çıkar çatışmalarından kaçınacağız, yasadışı piyasa manipülasyonunu, sahtekarlığı ve istismarı engelleyeceğiz, anlayışsız yargılamalardan oluşun yasadışı finans risklere karşı koruma sağlayacağız. Ayrıca, bilgi paylaşımını da destekleyeceğiz, buna henüz banka gizliliği ve şeffaflığı konusunda uluslararası standartları henüz uygulamakta olan yargılamalara saygılı olmak ta dahil olacak.

Uluslararası İşbirliğini Güçlendirme: Biz, ulusal ve bölgesel düzenleyicilere kendi yönetmelik ve diğer önlemlerini tutarlı bir şekilde formüle etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Düzenleyiciler, finansal piyasaların bütün segmentleri üzerinde koordinasyon ve işbirliklerini geliştirmelidirler. Buna sınırlar arası kapital hareketleri de dahildir. Düzenleyiciler ve diğer ilgili otoriteler kriz önleme, yönetim ve çözümleme konularında işbirliklerini güçlendirmelidirler.

• Uluslararası Finansal Kurumların Reformu: Bretton Woods Kurumlarının reform sürecini ilerletmekte kararlıyız, böylece kendi meşruiyet ve etkinliklerini artırmak için dünya ekonomisindeki ağırlıkların değişimini daha uygun bir şekilde yansıtabilirler. Bu bağlamda, gelişen ve gelişmekte olan ekonomiler, en yoksul ülkeler de dahil olmak üzere, daha fazla söz ve temsil olanağına sahip olmalıdır. Finansal İstikrar Forumu (FSF) acilen gelişen ekonomilerin daha fazla üyeliğini kapsayacak şekilde genişlemeli, ve diğer önemli standart belirleme organları derhal bu üyelikleri gözden geçirmelidir. IMF, genişletilmiş FSF ve diğer kurumlar ile işbirliği içinde, güvenlik açıklarını daha iyi belirlemek için çalışmalı, potansiyel gerilimleri tahmin etmeli ve hızla krize karşı kilit bir rol oynamak için hızla hareket etmelidir.

Bakanları ve Uzmanları Görevlendirmek

10. Bu ilkelerin uygulanması için hızla harekete geçmeye kararlıyız. Biz Maliye Bakanlarımıza 2009 G-20 liderlikleri ile (Brezilya, İngiltere, Kore Cumhuriyeti) uyumlu olarak, süreçleri başlatmak ve bunu yapmak için bir zaman çizelgesi oluşturmak için talimat veriyoruz. Özel önlemlerin bir başlangıç listesi ekteki Eylem Planı ile öne sürülüyor, bunlara 31 Mart, 2009 öncesi tamamlanması gereken yüksek öncelikli eylemler de dahildir. Maliye Bakanlarımızdan diğer ekonomiler ve mevcut organlar ile istişare ederek, bunların atayabilecekleri ünlü bağımsız uzmanların tavsiyelerini değerlendirerek, aşağıdaki özel alanlarda ek öneriler oluşturmalarını talep ediyoruz:

 • Düzenleyici politikalarda pro-cyclicalitye karşı kolaylık sağlamak;
 • Küresel muhasebe standartlarının, özellikle stres zamanlarında karmaşık menkul değerler açısından gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması;
 • Kredi türevleri piyasaların kendini toparlama kapasitesinin ve şeffaflığının, sistemik risklerin azaltılması ve OTC piyasalarında altyapının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, Güçlendirilmesi;
 • Tazminat uygulamalarını, riski alma ve yenilikçilik teşvikleri açısından gözden geçirmek;
 • IFI leri (Uluslar arası Finansal Kuruluşlar) kaynak gereksinimleri, yetki, yönetişimler açısından gözden geçirmek ve
 • Sistemik olarak önemli kurumların kapsamlarını tanımlamak ve bunların uygun düzenleme ve gözetim tekniklerinin belirlenmesi.

11. G-20 nin mali sistemler reformundaki rolü gereğince, 30 Nisan 2009 öncesinde burada anlaşmaya varılan ilke ve kararların uygulanmasını gözden geçirmek için tekrar toplanacağız.

Açık Bir Küresel Ekonomiye Bağlılık 12. Bu reformların başarılı olması için, serbest piyasa ilkelerine bağlılık yanında, hukukun üstünlüğü, özel mülkiyete saygı, açık ticaret ve yatırım, rekabetçi piyasalar ve etkin, etkili bir şekilde düzenlenen mali sistemler temel olmalıdır. Bu ilkeler, ekonomik büyüme ve refah için esas olup milyonları yoksulluktan çıkartmış ve küresel yaşam standartlarını anlamlı bir şekilde yükseltmiştir. Mali sektör düzenlemelerinin gerekli olduğunu kabul etmekle birlikte, ekonomik büyümeye engel olacak ve sermaye akışındaki daralmayı hızlandıracak aşırı-düzenlemelerden, gelişen ülkeler de dahil olmak üzere, kaçınmamız gerekir.

13. Biz korumacılığı ve finansal belirsizlik dönemlerinde içe dönmeyi reddetmenin önemini vurguluyoruz. Bu bağlamda, önümüzdeki 12 ay içerisinde, yatırımlara veya mal ve hizmetler ticaretine yeni engeller yükseltmekten, yeni ihracat kısıtlamalarından veya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne ihracatı teşvik için tutarsız tedbirler uygulamayı empoze etmekten kaçınacağız. Ayrıca, bu yıl DTÖ’nün Doha Kalkınma Gündemini iddialı ve dengeli bir başarıya ulaştıracak yöntemler üzerinde anlaşmaya ulaşmak için gayret edeceğiz. Bu amacı gerçekleştirmek ve gerektiğinde doğrudan yardım etmeye hazır olmak için Ticaret Bakanlarımıza talimat vereceğiz. Yine kabul ediyoruz ki ülkelerimiz küresel ticaret sisteminde en büyük paya sahiptir ve her birimiz bu sonuçları elde etmek için olumlu katkıları sağlamalıyız.

14. Biz mevcut krizin gelişmekte olan ülkeler ve özellikle en savunmasız olanlar üzerindeki etkilerinin bilincindeyiz. Biz Binyıl Kalkınma Hedeflerinin önemini, yaptığımız kalkınma yardımı vaatlerini tekrar vurguluyoruz, ve gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomideki kapasiteleri ve rolleri ile tutarlı sorumluluklar yüklenmelerini öneriyoruz. Bu bağlamda, kalkınmanın finansmanı konusunda 2002 de Monterrey, Meksika, Birleşmiş Milletler Konferansında benimsenen kalkınma ilkelerini tekrar vurguluyoruz. Bu ilkeler ülke mülkiyetini ve kalkınma için bütün finansal kaynakların harekete geçirilmesini kabul etmekte idi.

15. Biz diğer kritik sorunlar olan enerji güvenliği ve iklim değişikliği, gıda güvenliği, hukukun üstünlüğü, terörizm, yoksulluk ve hastalıklara karşı mücadele konularını gündemde tutmaya kararlıyız.

16. Daha ileriye yürüdükçe, devamlı ortaklık, işbirliği ve çok yanlılık yoluyla önümüzdeki zorlukları aşacağımıza ve dünya ekonomisine kararlılık ve refah getireceğimize inanıyoruz.

Reform İlkelerini Uygulama için Eylem Planı Bu Eylem Planı reform için üzerinde anlaşılmış beş ilkeyi uygulamak için kapsamlı bir iş planı ortaya koyar. Maliye bakanlarımız bu Eylem Planı’nın tam ve enerjik bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacaktır. Bakanlar bu önerilerin, geliştirme ve uygulaması ile sorumlu olacaklar ve Uluslararası Para Fonu (IMF), genişletilmiş bir Finansal İstikrar Forumu (FSF) ve standart koyan kuruluşlar da dahil olmak üzere ilgili kurumların süregelen çalışmalarından kaynaklanan önerileri dikkate alacaklardır.

Şeffaflığı ve Hesap verilebilirliği Güçlendirmek

Acil Eylemler 31 Mart 2009 tarihine kadar

• Kilit küresel muhasebe standartları organları menkul değerleri değerleme rehberliği geliştirmek için çalışmalı, ayrıca özellikle stres dönemlerinde, karmaşık illiquid ürünlerin değerlemesini de dikkate almalıdır.

• Muhasebe standart belirleyiciler çalışmalarını önemli ölçüde bilanço-dışı enstrümanların muhasebe ve raporlama standartlarındaki zayıflıkları açığa çıkaracak şekilde geliştirmelidirler.

• Düzenleyiciler ve muhasebe standart belirleyiciler karmaşık finansal araçların firmalar tarafından piyasa katılımcılarına açıklanma tekniklerini güçlendirmelidirler.

•Finansal stbiliteyi geliştirme açısından, uluslararası muhasebe standart koyucu organların yönetişimi daha fazla güçlendirilmelidir, buna özellikle üyeliklerin gözden geçirilmesi de dahil olmalıdır, bu bağımsız organ ile ilgili otoriteler arasında şeffalık, hesap verilebilirlik ve uygun bir ilişki geliştirmek açısından gereklidir.

• Özel sermaye havuzları için en iyi uygulamaları geliştirmiş olan özel sektör kuruluşlarının ve/veya Hedge Fonların yeknesaklaştırılmış bir en iyi uygulamalar seti için öneriler ileri sürmeleri gerekir. Maliye Bakanları, düzenleyicilerin, genişletilmiş FSF ve diğer ilgili kurumların analizleri doğrultusunda bu önerilerin uygunluğunu değerlendirmelidir.

Orta vadeli işlemler

• Kilit küresel muhasebe standartları organları yüksek-kaliteli tek bir küresel standart oluşturma amacına yönelik olarak yoğun bir şekilde çalışmalıdır.

• Düzenleyiciler, denetçiler ve muhasebe standart belirleyiciler, uygun olan durumlarda, yüksek kaliteli muhasebe standartlarının tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve güçlendirilmesinin sağlanması için birbirleri ile ve özel sektör ile devamlı bir süreç içinde çalışmalıdır.

• Finansal kurumlar raporlamalarında gelişmiş risk açıklamaları sağlamalı ve tüm kayıpları sürekli olarak açıklamalıdır. Bu, uygun durumlarda uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu olarak yapılmalıdır. Düzenleyiciler bir finansal kurumun mali tablolarının faaliyetlerin (bilanço-dışı faaliyetler dahil) tam, doğru, ve zamanında olarak gösterilmesini ve bunların düzenli olarak rapor edilmesini sağlamak için çalışmalıdır.

Tutarlı Düzenlemeyi Güçlendirmek

Düzenleyici rejimleri Acil Eylemler 31 Mart 2009′a kadar.

• IMF, genişletilmiş FSF ve diğer düzenleyiciler ve organları pro-cyclicality azaltmak için öneriler geliştirmelidir. Bunlara devresel çevrimleri hızlandıran değerleme ve kaldıraç teknikleri, banka sermayesi, yönetici tazminatları ve gözetim uygulamalarının gözden geçirilmesi de dahil olmalıdır.

Orta-vadeli Önlemler

• Ülkelerin veya bölgelerin henüz gerçekleştirmedikleri ölçüde, her bir ülke veya bölge kendi düzenleyici sistemlerinin yapısı ve işleyişi konusunda bir inceleme ve raporlama yaparak bu sistemlerin modern ve giderek küreselleşen mali sistem ile uyumunu sağlayacak bir inceleme ve raporlam yapmaya söz verirler. Bu amaçla, tüm G-20 üyeleri bir Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) raporu hazırlamayı taahhüt ederler ve ve ülkelerin ulusal düzenleyici sistemlerinin şeffaf değerlendirilmesine destek verirler.

• İlgili kurumlar bankacılık, menkul kıymetler ve sigortacılık sektörlerinde düzenlemelerin farklılaşmış yapısını incelemeli ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda önerileri özetleyen bir rapor hazırlamalıdır. Finansal düzenlemeler üzerine bir inceleme, henüz düzenlenmemiş kurumlar, enstrümanlar ve piyasalar özellikle vurgulanmalı ve bunun yanında sistematik olarak önemli kurumların uygun bir şekilde düzenlendiği de sağlanmalıdır.

• Ulusal ve bölgesel yetkililer, çözümleme rejimlerini ve iflas kanunlarını son deneyimler ışığında gözden geçirmeli ve büyük kompleks sınır-ötesi finansal kurumların düzenli bir şekilde sükunete kavuşturulmalarını garanti etmelidirler.

• Sermaye tanımı, sermaye ve sermaye yeterliliği konusunda tutarlı ölçümleri sağlamak için harmonize edilmelidir.

Prudential Gözetimi

Acil Eylemler 31 Mart 2009′a kadar.

• Düzenleyiciler, kredi derecelendirme kuruluşlarının menkul kıymetler düzenleyicilerinin uluslararası kuruluşunun en yüksek standartlarını karşılamalarını garanti edecek adımları atmalıdır. Böylece çıkar çatışmaları önlenecek, yatırımcılar ve yayımcılar için daha fazla açıklama sağlanacak ve karmaşık ürünler için derecelendirme farklılaşacaktır. Bu, kredi derecelendirme kuruluşlarının uygun denetleme yapmaları için doğru motivasyona sahip olmalarını garanti edecek ve onları pazarlara tarafsız bilgi ve değerlendirmeler sağlamak olan önemli görevlerini gerçekleştirebilmelerini sağlayacaktır.

• Menkul kıymetler düzenleyicilerinin ve uluslararası kuruluşu kredi derecelendirme kuruluşlarını gözden geçirmeli ve bunların standartlar ve mekanizmalar uyum izleme için benimsedikleri standartlar ve mekanizmaları belirlemelidir.

• Yetkililer, finans kuruluşlarının güveni sürdürmek için gerekli olan yeterli miktarlardaki sermayeyi korumalarını garanti edeceklerdir. Uluslararası standart belirleyiciler bankaların yapılandırılmış kredi ve seküritizasyon faaliyetleri için güçlendirilmiş sermaye gereksinimleri belirlemelidir.

• Denetleyiciler ve düzenleyiciler, bazı ülkelerde kredi temerrüt takasları (CDS ler) için sunulmak üzere olan counterparty hizmetlerine dayanarak: CDS ve tezgah-üstü (OTC)türev işlemleri üzerindeki sistemik riskleri azaltmak için çabaları hızlandırmalıdır; bu piyasa katılımcılarının CDS sözleşmeleri için döviz ticareti veya elektronik ticaret platformlarını desteklemeleri üzerinde durulmalı; ve OTC türevleri için mevcut altyapının genişleyen hacimleri destekleyebilmesi sağlanmalıdır.

Orta vadeli eylemler

• Kamusal derecelendirmeler sağlayan Kredi Derecelendirme Ajansları kayıt altına alınmalıdır.

• Gözetimciler ve merkez bankaları sınır ötesi bankaların likidite operasyonları, merkez bankası likidite operasyonları için sağlam ve uluslararası tutarlı yaklaşımlar geliştirmelidir.

Risk Yönetimi Acil 31 Mart 2009′a kadar

• Düzenleyiciler, bankaların risk yönetimi uygulamalarını güçlendirmek için uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu kılavuzlar geliştirmeli, ve finansal kuruluşları kendi iç denetimlerinı yeniden gözden geçirmeleri ve tutarlı risk yönetimi için güçlendirilmiş politikalar uygulamaya teşvik etmelidir.

• Düzenleyiciler finans firmalarının daha iyi likidite riski yönetmelerini destekleyecek, likidite yastıkları oluşturmak da dahil olmak üzere, prosedürler geliştirmeli ve uygulamalıdırlar.

• Denetleyiciler finansal firmaların risk konsantrasyonlarını ürünler ve coğrafyalar arasındaki karşı taraf risklerini zamanında ve kapsamlı olarak ölçebilecekleri prosedürleri geliştirdiklerini güvence altına almalıdır.• Firmalar strese karşı güvence olarak ve denetçilere çalışmalarını rapor edebilmeleri için risk yönetimi modellerini yeniden değerlendirmelidir.• Basel Komitesi uygun bir şekilde firmaların yeni stres testi modelleri geliştirme ihtiyacını araştırmalı ve yardımcı olmalıdır. • Finansal kurumların istikrarı desteklemek için açık iç teşvikleri olmalı ve eylem olarak, gönüllü gayret ve düzenleyici işlemler aracılığı ile risk almada kısa dönem getirilerini ödüllendiren uygulamalardan kaçınmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır.• Bankalar yapılandırılmış ürünler ve gayrımenkulleştirmeler üzerinde etkin risk yönetimi ve güvence analizleri (due dilligence) gerçekleştirmelidir.

Orta vadeli işlemler

• Uluslararası standart belirleme organları, geniş bir alanda ekonomiler ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte çalışarak düzenleyici politika yapıcılarının finansal piyasalar ve ürünler deki evrim ve yeniliklere hızla yanıt verebilmesini güvence altına almalıdır.

• Yetkililer varlık fiyatlarındaki önemli değişiklikleri ve bunların makro ekonomi ve finans sistemi üzerindeki etkilerini gözetlemelidir.

Finansal Piyasalarda Tutarlılığı Desteklemek Acil Eylemler 31 Mart 2009′a kadar

•. Bizim ulusal ve bölgesel makamlarımız yargı arasındaki bölgesel ve uluslararası düzeyde düzenleyici işbirliğini geliştirmek için birlikte çalışmalıdır.

• Ulusal ve bölgesel makamlar piyasa istikrarına yerel ve sınır ötesi tehditler hakkında bilgi paylaşımını arttırmak için çalışmalı ve milli (ya da duruma göre, bölgesel) yasal önlemlerin bu tehditleri önlemek için yeterli olduğunu garanti etmelidir.

• Ulusal ve bölgesel makamlar da piyasaları ve yatırımcıları özellikle piyasa manipülasyonu ve hileye karşı korumak için iş yapma kurallarını da gözden geçirmeli ve uluslararası mali sistemi yasa dışı aktörlerden korumak için sınır-ötesi işbirliğini güçlendirmelidir. Suistimal halinde, uygun bir yaptırım rejimi mevcut olmalıdır.

Orta vadeli işlemler

• Ulusal ve bölgesel makamlar, küresel mali sistemi yasadışı finansal aktivite riski oluşturan işbirlikçi ve saydam olmayan yargılamalardan korumak için ulusal ve uluslararası önlemleri uygulamalıdır.

• Mali Eylem Görev Gücü’nün kara para aklama ve terör finansmanıyla karşı önemli çalışmaları devam etmelidir ve Dünya Bankası’nın – BM Çalıntı Varlık Kurtarma (Star) Girişimini destekliyoruz.

• Vergi yetkilileri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi ilgili kurumların çalışmalarından da yaralanarak, vergi konusunda bilgi alışverişini teşvik eden çalışmalarını sürdürmelidir. Şeffaflık eksikliği ve vergi bilgi alışverişinde başarısızlık enerjik bir şekilde ele alınmalıdır.

Uluslararası İşbirliği güçlendirilmesi Hemen Eylemler 31 Mart 2009′da

• Denetleyiciler sınır,ötesi firmaların gözetiminin bir parçası olarak, sınır-ötesi majör mali kurumların denetimi için denetleyici kolejler kurmak konusunda işbirliği yapmalıdır. Major küresel bankalar gözetimci kolejleri ile düzenli olarak bir araya gelerek, firmaların faaliyetler ve maruz kaldıkları riskler konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapmalıdır.

• Düzenleyiciler sınır-ötesi kriz yönetimi düzenlemeleri için gerekli bütün adımları atmalı, buna birbirleriyle ve ilgili makamları ile işbirliği ve iletişim çalışmaları dahil olmalı, ve uygun durumlarda kapsayıcı kontak listeleri geliştirilmeli ve simülasyon egzersizleri uygulanmalıdır.

Orta vadeli işlemler

• Yetkililer, özellikle düzenleyiciler tarafından yapılan çalışmalara dayanarak, düzenleme uygulamalarının yakınsadığı, muhasebe standartları, auditing, mevduat sigortalamasında gelişmeler, daha hızlı gelişme gereği veya gelişme potansiyeli olması gibi alanlarda bilgi toplamalıdır.

• Yetkililer istikrar ve güvenilirliği sağlamak için alınan geçici tedbirlerin minimal bozucu etkileri olmasını ve zamanında, iyi-sıralanmış olarak uygulanmasını sağlamalıdır.

Uluslararası Finansal Kurumları Reforme Etmek Acil Eylemler 31 Mart 2009′a kadar

• FSF gelişen ekonomilerin daha büyük bir üyelik tabanına genişlemelidir. .

• IMF, gözetleme ve genişletilmiş FSF üzerine odaklanması ile, standart belirleme üzerine odaklanması ile işbirliklerini güçlendirmeli, düzenleyici ve denetleyici responsları makro-prudential bir çerçeveye daha iyi entegre etmek ve erken uyarı alıştırmaları uygulamak için gayretlerini arttırmalıdır.

• IMF, evrensel üyelik yapısı ve temel makro-finans uzmanlığı verildiğinde, FSF ve diğerleri ile yakın koordinasyon halinde olmalı, kendi pozisyonu ile uyumlu olarak mevcut krizden çıkarılmış derslere dayanan bir lider rol almalıdır.

• IMF, Dünya Bankası Grubu ve diğer çok taraflı kalkınma bankaları’nın kaynaklarının yeterliliğini gözden geçirmeliyiz ve gerektiğinde arttırmak için i hazırız. IFI ler de üyelerinin ihtiyaçlarını yeterli şekilde karşılamak için borç enstrümanlarını gözden geçirmeli ve bunları uyarmalı, ve devam eden mali krizin ışığında kendi kreditör rolünü gözden geçirmelidir.

• Biz yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin krediye ulaşmalarını sağlayacak yöntemleri revize etmeli ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için kritik olan, özel sermaye akışlarını, devam eden altyapı yatırımları da dahil olmak üzere tamamlamalıyız.

• Ciddi pazar kesintilerinin counter-cyclical maliye politikalarını finanse etmek için gerekli olan gerekli finansmanı kısıtladığı durumlarda, çok taraflı kalkınma bankaları iyi bir sicile ve tutarlı politikalara sahip ülkeleri gerektiğinde destekleyecek düzenlemelerin varlığını garanti etmelidir.

Orta vadeli işlemler

• Bretton Woods Kurumlarının kapsamlı bir şekilde yeniden yapılanmalarının gereğini vurguluyoruz , böylece dünya ekonomisinde değişen ekonomik ağırlıkları daha iyi yansıtabilecekler ve gelecekteki sorunlara karşı daha duyarlı olacaklardır. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler bu kurumlarda daha fazla ses ve temsil sahibi olmalıdır.

• IMF tüm ülkeler için etkin ve adil gözetim değerlendirmeleri yapmalı, bun un yanında mali yapılarına daha fazla dikkat etmeli ve IMF/Dünya Bankası mali sektör değerlendirme programlarını daha iyi entegre etmelidir. Buna dayanarak, IMF in makro-finansal politika tavsiyeleri sağlama rolü güçlendirilmelidir.

• Gelişmiş ekonomilerin, IMF ve diğer uluslararası kuruluşların kapasitesini sağlamak gerekir gelişen pazar ekonomileri için program oluşturma ve formül üzerinde gelişmekte olan ülkelerde ve yeni büyük yönetmelikler, uluslararası standartlara uygun olarak yerine getirilmesi.

Comments are closed.